• ۵۷ خانه محیط زیست در سطح مراکز جهاد کشاورزی استان راه اندازی شد

    ۵۷ خانه محیط زیست در سطح مراکز جهاد کشاورزی استان راه اندازی شد

    معاون توسعه ومدیریت منابع سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با همکاری حفاظت محیط زیست ۵۷خانه محیط زیست درسطح مراکزجهاد کشاورزی استان راه اندازی شد. رضا نجفی‌زاده در دوره آموزشی مبانی محیط زیست استان با بیان اینکه  یکی از سیاست‌های محیط زیست و دولت کنونی مردمی سازی است و بر همین اساس باید محیط زیست به